UNIQLO DANPAN — SKIP_WINTER

Graphic, Movie, Retail / Art Direction, Design
Art Director, Designer: Masanori Sakamoto / Uniqlo / Mori / Dentsu / Morihiro Harano, Stink Studios London, Smoke and Mirrors, Takeshi Shinto, Yosuke Toyoda, Kunio Kohzaki, Yuki Sasaki, Minoru Nishikigi ...
go to top